a

Hi there! This is Esben, an elegant photography theme. Are you ready to show your work to the world?

INSTAGRAM

Back to Top

TERMS & CONDITIONS

1. Algemene Voorwaarden

1.1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen enerzijds Magdalena Loza, dan wel de aan haar gelieerde vennootschappen, en anderzijds opdrachtgever (hierna: ‘Opdrachtgever’). Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2.  Afwijkingen van artikel 1.1 gelden slechts voor zover deze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen en gelden uitsluitend voor de opdracht waarvoor Magdalena Loza de afwijking heeft aanvaard. Voor iedere nieuwe opdracht dient de afwijking derhalve opnieuw te worden overeengekomen.

1.3.  Afwijkingen ten opzichte van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

1.4.  Uitsluitend schriftelijk overeengekomen wijzigingen in een tussen Magdalena Loza en Opdrachtgever gesloten overeenkomst zijn geldig. De uitvoering door Magdalena Loza van de door Opdrachtgever slechts mondeling kenbaar gemaakte wijzigingen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. De kosten verbonden aan wijzigingen in een reeds tussen partijen gesloten overeenkomst, komen voor rekening van Opdrachtgever.

2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

2.1.  Alle offertes van Magdalena Loza zijn vrijblijvend en kunnen, zolang een overeenkomst niet tot stand is gekomen, te allen tijde door Magdalena Loza worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat Magdalena Loza enige vorm van (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.

2.2.  Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte van Magdalena Loza per e-mail of fax heeft geaccordeerd, dan wel, indien een dergelijk schriftelijk akkoord niet heeft plaatsgevonden, indien Magdalena Loza het mondelinge akkoord van Opdrachtgever per e-mail of per fax heeft bevestigd.

2.3.  Indien een schriftelijke opdrachtbevestiging achterwege is gebleven, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen zodra Magdalena Loza reeds met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en dit begin van de uitvoering het gevolg is van handelingen door of namens Opdrachtgever waaruit Magdalena Loza redelijkerwijs mocht afleiden dat Opdrachtgever akkoord ging met het begin van de uitvoering.

2.4.  Een boekingsovereenkomst is bindend en kan niet kosteloos worden geannuleerd.

2.5.  Een optie op een boeking dient uiterlijk 24 uur voor aanvang te worden omgezet in een definitieve boeking. De uit een optie voortkomende rechten vervallen automatisch bij niet tijdig bevestigen.

2.6.  Indien een tweede optant de betreffende artiest voor de zelfde dag(en) wenst te boeken, moet de eerste optant op het eerste verzoek van Magdalena Loza beslissen om de optie in een boekingsovereenkomst om te zetten. Zo niet, dan vervalt de optie en kan de tweede optant de artiest voor de betreffende datum boeken.

2.7.  Commerciële opdrachten krijgen altijd prioriteit boven vrijwerk, onbetaalde en redactionele opdrachten.

2.8.  Als Magdalena Loza een bijdrage levert aan het maken van vrijwerk mag het materiaal niet zonder toestemming van Magdalena Loza gebruikt worden voor commerciële of redactionele doeleinde.

3. Uitvoering overeenkomst

3.1.  Tenzij anders overeengekomen, staat het Magdalena Loza vrij om de overeenkomst naar eigen inzicht uit te voeren.

3.2.  Het staat Magdalena Loza vrij om voor de uitvoering van de overeenkomst door haar aan te wijzen derden in te schakelen.n

3.3.  Indien de overeenkomst bestaat uit meerdere onderdelen, kan Magdalena Loza de uitvoering van nieuwe onderdelen opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van één of meer van de daaraan voorafgaande onderdelen schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.4.  Voorts kan Magdalena Loza de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien één of meer overeengekomen betalingen niet of niet geheel hebben plaatsgevonden, onverminderd het recht van Magdalena Loza op betaling van de overeengekomen volledige vergoeding.

4. Materiaal

4.1.  De door of namens Magdalena Loza geleverde materialen, waaronder foto’s, negatieven, dia’s, contact sheets, scans e.d., blijven te allen tijde eigendom van Magdalena Loza, dan wel de derden van wie Magdalena Loza deze materialen ter beschikking gesteld heeft gekregen.

4.2.  Opdrachtgever zal de door of namens Magdalena Loza ter beschikking gestelde materialen met de grootst mogelijke zorg behandelen en direct na afloop van het gemaakte gebruik, dit materiaal per koerier of aangetekende post retourneren aan Magdalena Loza.

4.3.  In geval van verlies en/of schade toegebracht aan het aan de opdrachtgever geleverde materialen, is Opdrachtgever gehouden de daaruit voortvloeiende schade aan Magdalena Loza te vergoeden. Magdalena Loza is alsdan gerechtigd een schadevergoeding van vier maal het met de opdracht gemoeide bedrag te vorderen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

5. Vergoedingen en betalingsvoorwaarden

5.1.  Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na datum factuur, tenzij Magdalena Loza uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden recht heeft op eerdere betaling. Door Magdalena Loza genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Indien partijen zijn overeengekomen dat betaling plaatsvindt na afronding van de opdracht, zal betaling nooit later plaatsvinden dan zestig (60) dagen na aanvang van de uitvoering van de desbetreffende opdracht.

5.2.  Indien de overeenkomst bestaat uit verschillende onderdelen, staat het Magdalena Loza vrij de vergoedingen voor de reeds voltooide onderdelen tussentijds te facturen. Indien de uitvoering van een overeenkomst zich uitstrekt over een periode langer dan dertig (30) dagen, dan is Magdalena Loza gerechtigd na het verstrijken van deze termijn tussentijds te factureren.

5.3.  Na het verstrijken van de in artikel 6.1 genoemde termijn is Opdrachtgever in verzuim en zijn alle vorderingen van Magdalena Loza op Opdrachtgever uit hoofde van de betreffende en daarmee samenhangende overeenkomsten onmiddellijk opeisbaar. Vanaf het moment waarop het verzuim intreedt is Opdrachtgever een rente verschuldigd, bestaande uit de wettelijke rente, vermeerderd met 2%.

5.4.  Indien Opdrachtgever ook na sommatie niet tot betaling overgaat, is Magdalena Loza gerechtigd alle door haar gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te verhalen op Opdrachtgever.

5.5.  Bij gebreke van volledige betaling van één of meer verschuldigde bedragen, is het gehele dan nog door Opdrachtgever verschuldigde bedrag ineens opvorderbaar. Bij gebreke van volledige betaling aan Magdalena Loza van één of meer door Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen, is Magdalena Loza daarnaast gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien Opdrachtgever in deze betaling achterwege blijft nadat Magdalena Loza Opdrachtgever een redelijke termijn heeft geboden om alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen. In geval van ontbinding op grond van dit artikel is Opdrachtgever de gehele overeengekomen vergoeding aan Magdalena Loza verschuldigd.

5.6.  Afgezien van de verrekening met de reeds betaalde voorschotten, staat het Opdrachtgever niet vrij enige door haar verschuldigde vergoeding te verrekenen, op te schorten of daarop inhoudingen te laten plaatsvinden.

5.7.  Indien op enig moment bij Magdalena Loza gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, is Magdalena Loza gerechtigd, alvorens (verder) te (laten) presteren, van Opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling van een deel of het geheel van de overeengekomen vergoeding plaatsvindt.

5.8.  Indien Opdrachtgever de overeenkomst voortijdig geheel of gedeeltelijk beëindigt, is zij aan Magdalena Loza de gehele overeengekomen vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is op het moment van beëindiging direct opeisbaar, zonder dat ingebrekestelling vereist is.

5.9.  Magdalena Loza hanteert een met de artiest overeengekomen standaardtarief. Zonder schriftelijke bevestiging van wijziging door Magdalena Loza zijn deze standaardtarieven bindend bij elke boekingsovereenkomst. De standaardtarieven bestaan uit een vergoeding voor de verrichte werkzaamheden en publicatierechten. Daaronder word verstaan;
A) dagtarief. Dit tarief wordt in rekening gebracht bij boekingen van een dag. Een dag telt acht werkuren. Voor filmopname telt een werkdag tien werkuren.
B) halve dagtarief. Een halve dag telt vier uur en dient te eindigen voor 13:00 dan wel te beginnen na 14:00.
C) uur tarief. Dit is het minimumtarief voor elke boeking. Bij boekingen van een uur geld een toeslag van 100% i.v.m reistijd.
D) overuren. Elk extra gewerkt uur (met een minimum van 30 minuten) zal in rekening worden gebracht met het geldende uurtarief.

6. Verplichtingen Opdrachtgever

6.1.  De Opdrachtgever zal al datgene doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Magdalena Loza mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het geven van de nodige medewerking, het tijdig aanleveren van de nodige gegevens en materialen, het geven van feedback en het zo nodig vooraf of tussentijds goedkeuren van locaties, (test)materiaal, composities e.d..

7. Gebruiksrechten

7.1.  Bij publicatie van door Magdalena Loza geleverde bijdrage zal steeds de haar naam worden vermeld en de naam NCL Representation op de hiernavolgende wijze: [Foto: MAGDALENA LOZA @ NCL Representation]. Deze verplichting zal Opdrachtgever ook aan eventuele derden opleggen.

7.2.  Bij niet-nakoming van de voorwaarde uit het voorgaande artikel, komt Magdalena Loza een extra vergoeding toe van ten minste 100% van de overeengekomen vergoeding, tenzij naamsvermelding in het desbetreffende geval niet gebruikelijk is.

7.3.  In ieder geval zal naamsvermelding altijd plaatsvinden bij niet- commerciële publicaties in print vorm.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1.  Voor zover toegestaan is iedere aansprakelijkheid van Magdalena Loza uitgesloten. Voor zover aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten, is de aansprakelijkheid voor schade en kosten die Magdalena Loza dient te vergoeden beperkt tot directe schade én tot een totaal bedrag van € 2.000,- (tweeduizend Euro).

8.2.  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële schade die het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming dan wel een onrechtmatige daad van Magdalena Loza.

8.3.  Tegen claims, anders dan de claims als omschreven in het voorgaande artikel, vrijwaart Opdrachtgever Magdalena Loza.

8.4.  Verzending van het materiaal is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

9. Overmacht

9.1.  Onder overmacht van Opdrachtgever wordt niet verstaan te late levering of het geheel uitblijven daarvan door derden of het door derden annuleren of wijzigen van een aan of via Opdrachtgever verleende opdracht.

10. Overige bepalingen

10.1.  Indien enige passage of bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een tussen partijen gesloten overeenkomst te eniger tijd nietig is, dan wel vernietigd wordt, dan blijven voor het overige de bepalingen in stand. Voor de alsdan nietige, c.q. vernietigde passage(s) of bepaling(en), zal een regeling worden treffen, die de bedoeling van partijen het dichtst benadert.

10.2.  Partijen zullen alle gegevens afkomstig van de andere partij waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat het vertrouwelijke gegevens zijn, als vertrouwelijk behandelen en niet aan derden ter beschikking stellen.

11. Faillissement/surseance

11.1.  Partijen zijn gerechtigd de (uitvoering van een) overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement dan wel surseance van betaling van de andere partij zonder dat enige verplichting tot vergoeding van schade of kosten ontstaat. In geval van faillissement van Opdrachtgever is Magdalena Loza gerechtigd de verstrekte licentie te beëindigen voor zover niet alle op dat gebruik betrekking hebbende facturen geheel voldaan zijn. Magdalena Loza is in dat geval niet gerechtigd eventuele deelbetalingen terug te betalen.

11. Rechts- en forumkeuze

12.1.  Op deze Algemene Voorwaarden en op alle rechtsverhoudingen en/of overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

12.2.  Onder directe schDe toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

12.3.  Eventuele geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding tussen partijen en/of de Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.